ocena ogólna - BUDŻET


Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.


KRÓTKA OCENA powiatu

Najważniejszy parametr finansowy świadczący o bezpieczeństwie finansowym i zdolności kredytowej JST plasuje Powiat Pilski na bardzo wysokiej pozycji względem powiatów w grupie porównawczej. Wysokość uzyskiwanej nadwyżki operacyjnej w stosunku do dochodów ogółem osiągnięta w powiecie w 2020 r. była wyższa niż w przypadku 75% jednostek o podobnych parametrach rozwoju. Z analizy wynika, że średnia wysokość nadwyżki operacyjnej, kalkulowana w oparciu o wykonanie budżetów z 3 poprzednich lat, wyniosła blisko 5%. Przyjmuje się, że jednostka o stabilnej i bezpiecznej sytuacji finansowej powinna generować nadwyżkę operacyjną na poziomie 5-8% dochodów. Warto również zwrócić uwagę na zdolność kredytową Powiatu, która jest wyższa od ponad 60% jednostek w grupie porównawczej. Wskazać również należy, że w analizowanym okresie dynamika wzrostu wydatków bieżących Powiatu była znacznie niższa niż w porównywanych powiatach, co wpływa na korzystną zmianę w zakresie pozycji powiatu pilskiego na tle innych JST.Wskaźniki w obszarze BUDŻET