transport publiczny


wydatki na transport i łączność w 2020 r.

7 569 197

-42,71%

do roku 2019

Wydatki poniesione na transport i łączność w 2020 r. w stosunku do roku 2019 wykonano na poziomie niższym o ponad 40%. Wynika to z faktu zmniejszenia skali inwestycji realizowanych przez Powiat w obszarze związanym z transportem i łącznością. W 2019 r. zrealizowano zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1177P na odcinku Śmiłowo-Kaczory", na realizację której przeznaczono ponad 4,8 mln zł. W 2019 r. rozpoczęto również realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1173P na odcinku Zawada-Piła", której realizację zakończono w 2020 r. (wydatki niewygasające). W 2020 r. Powiat zrealizował również szereg zadań inwestycyjnych w zakresie dróg, które szerzej przedstawiono w zakładce Inwestycje.


Struktura wydatków na transport i łączność w 2020 r.Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Pile Nr XVI.148.2019 z dnia 19.12.2019 r. na drogi publiczne powiatowe na rok 2020 uchwalono plan wydatków w wysokości 6.548.352,00 zł. Po dokonanych zmianach plan ten określony został na kwotę 8.321.006,80 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. wyniosło 7.569.196,73 zł. Warto zwrócić uwagę, że ponad 42% wydatków bieżących zostało przeznaczonych na zakup usług remontowych oraz usług pozostałych. Razem z wydatkami inwestycyjnymi stanowiło to ponad 60% wydatków Powiatu. W ramach dotacji przyznano 1 mln zł na bieżące utrzymanie dróg oraz 890 tys. zł na realizacje zadań inwestycyjnych polegających na przebudowie dróg powiatowych na terenie Piły.


Usługi remontowe w zakresie dróg

W 2020 r. wydatki na zakup usług remontowych zostały wykonano na poziomie 1.627.305,19 zł. Zadania obejmowały:

 • remonty cząstkowe na drogach powiatowych powiatu pilskiego (Szydłowo, Ujście, Kaczory, Łobeżnica, Wysoka, Wyrzysk). Łączna długość dróg objętych terenem wyniosła 26.158,45 m2 i kosztowała 1.217.332,73 zł.

 • pozostałe usługi remontowe dróg, w tym remonty chodników, poboczy oraz barier ochronnych;

 • przegląd i konserwacja sygnalizacji świetlnej w miejscowości Żabostowo oraz Kaczory.


zakup usług zewnętrznych

W 2020 r. wydatki na zakup usług usług pozostałych wykonano na poziomie 1.552.515,00 zł. Zadania obejmowały:

 • letnie utrzymanie dróg powiatowych - utrzymanie zieleni, w tym:

   • koszenie traw z poboczy - 2.100.360 m2

   • wycinka drzew - 71 sztuk

   • korekta korony drzewa - 567 sztuk

   • wycinka krzewów - 13.300 m2

   • nasadzenie drzew - 101 stuk

   • podkrzesanie drzew - 88 sztuk

   • frezowanie pnia - 11 sztuk

 • wykonanie i odtworzenie oznakowania poziomego - 13.037,17 m2;

 • montaż barier - 196 mb;

 • regulacja poboczy dróg;

 • pozostałe usługi drogowe (udrażnianie systemów kanalizacji deszczowych i przepustów drogowych, profilowanie drogi gruntowej, wykonanie odwodnienia drogi);

 • zimowe utrzymanie dróg powiatowych (od stycznia do marca i od listopada do grudnia);

 • ewidencja dróg (przeglądy okresowe dróg i okresowa kontrola obiektów mostowych);

 • usługi pozostałe związane z utrzymaniem dróg;

 • usługa odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni dróg i chodników na terenie gminy Łobżenica.


zadania inwestycyjne

Zadania inwestycyjne w 2020 r. zrealizowano na poziomie 2.301.441,31 zł, z czego:

 • 1.411.013,84 zł dotyczyło zadań realizowanych przez Powiat Pilski

 • 890.427,29 zł przekazano w formie dotacji celowej jako dofinansowanie przebudowy przez Gminę Piła dróg powiatowych na terenie miasta Piły.


Wykaz zadań zrealizowanych przez Powiat Pilski w 2020 r. przedstawiono w zakładce Inwestycje.Nowy chodnik w Brzostwie

Nowy chodnik w Brzostwie


Nowy chodnik w Ługach Ujskich

Nowy chodnik w Ługach Ujskich


Nowy chodnik Górka Klasztorna - Wiktorówko

Nowy chodnik Górka Klasztorna - Wiktorówko


Realizacja inwestycji w ramach tzw. wydatków niewygasających


Zgodnie z podjętą przez Radę Powiatu w Pile w dniu 19.12.2019 r. Uchwałą Nr XVI.150.2019 w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2019 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego w wykazie planowanych wydatków zawarte zostało zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1173P na odcinku Zawada - Piła" na wartość 2.126.833,47 zł. Zgodnie z zawartą Umową Nr 10.139/19 z dnia 28.10.2019 r. o dofinansowanie zadania Powiat Pilski uzyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 60% wydatków kwalifikowalnych, tj. 1.274.771,00 zł. W ramach zadania wykonano:

 • warstwę ścieralną nawierzchni jezdni z mieszanki SMA na powierzchni 10 480 m2 oraz na długości 1860 mb;

 • chodnik z mieszanki SMA czerwonej na powierzchni 1195 m2 oraz z kostki brukowej betonowej na powierzchni 150 m2.


Droga Zawada w Pile

Droga Zawada-Piłastatystyki komunikacyjne35 470

Liczba zarejestrowanych pojazdów
w 2020 r.

4 801

Liczba wydanych praw jazdy w 2020 r.

35

Liczba wydanych licencji i zezwoleń transportu drogowego w 2020 r.


141 505

Liczba zarejestrowanych pojazdów na koniec 2020 r.

118 487

Liczba wydanych praw jazdy na koniec 2020 r.

13 300

Liczba zalegalizowanych tablic rejestracyjnych w 2020 r.