rynek pracy


LOKALNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆWpływy z PIT i CIT na mieszkańca w 2020 r.:

264

-0,86%

do roku 2019


10 708

Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą

371

Liczba wniosków o wpis do rejestru REGON

504

Liczba wniosków o wypis z rejestru REGONWsparcie dla przedsiębiorcówW 2020 roku na wsparcie przedsiębiorców w związku z COVID-19 wydatkowano ogółem 51.943.894,73 zł, w szczególności na:

 • mikropożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej;

 • dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej;

 • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników;

 • dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej


Ze wsparcia finansowego skorzystało ogółem 8.266 przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i kościelnych osób prawnych.bezrobocieW Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile na koniec grudnia 2020 roku zarejestrowanych było 2.931 osób bezrobotnych, o 582 więcej niż na koniec grudnia 2019 roku. Stopa bezrobocia w Powiecie Pilskim osiągnęła poziom 5,5% i była niższa od poziomu bezrobocia w kraju wynoszącym 6,2%. Wskaźnik bezrobocia rejestrowanego w powiecie pilskim na koniec grudnia 2020 roku wyniósł 3,6% i urósł o 0,8 punktów procentowych w stosunku do grudnia 2019 roku. W 2020 roku, podobnie jak w roku 2019, utrzymywała się znaczna rotacja osób bezrobotnych, wyrażająca się stosunkowo wysokim napływem i odpływem z bezrobocia. W okresie od stycznia do grudnia 2020 roku zarejestrowało się 4.458 osób bezrobotnych, w tym po raz pierwszy 878 osób. Wysoki udział rejestracji oraz osób poprzednio pracujących w ogólnej liczbie napływu do bezrobocia wskazuje na to, że pilski rynek pracy jest rynkiem o znacznym udziale sezonowego zatrudnienia - zatrudnienia na czas określony. Z ewidencji bezrobotnych w 2020 roku wyłączono 3.876 osób, w tym 1.734 osoby które zostały wyrejestrowane z powodu podjęcia pracy. Strukturę osób bezrobotnych w powiecie pilskim według wieku na koniec 2020 roku przedstawia poniższa tabela.

Bezrobocie w Powiecie Pilskim w 2020 r.

Charakteryzując osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile na koniec grudnia 2020 roku pod względem posiadanego wykształcenia należy podkreślić, że najliczniejsza była grupa osób posiadających wykształcenie gimnazjalne i poniżej - 814 osób. Bardzo liczna była również grupa osób z wykształceniem na poziomie zasadniczym zawodowym - 793 osoby oraz z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym - 702 osoby. Pod względem stażu pracy najliczniejszą grupą wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych stanowiły osoby ze stażem pracy od 1 roku do 5 lat - 755 osób. Pod względem czasu pozostawania bez pracy na koniec 2020 roku w powiecie pilskim najliczniejszą grupą były osoby pozostające bez pracy od 6 do 12 miesięcy - 712 osób.aktywizacja zawodowa osób bezrobotnychW 2020 roku, ze względu na stan pandemii zmieniła się diametralnie sytuacja na lokalnym rynku pracy, jak również w całym kraju. W znacznym stopniu ograniczone zostały działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, a zintensyfikowane zostały w kierunku wsparcia przedsiębiorców w celu zapobieżenia zwolnieniom pracowników, jak również likwidacji firm. W tym celu znaczna kwota dysponowanych środków na aktywizację zawodową osób bezrobotnych przeznaczona została na realizację w/w zadania. W 2020 roku powiat pilski na aktywizację zawodową osób bezrobotnych dysponował kwotą 6.799.000 zł. Większość środków (71,0%) przeznaczona była na finansowanie opracowanych przez Powiatowy Urząd Pracy i realizowanych na podstawie umów zawartych z Samorządem Województwa Wielkopolskiego - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, tj. :

 • Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - 2.850.100 zł dla osób bezrobotnych do 30 roku życia.

 • Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Pilskim w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego - 1.978.100 zł dla osób powyżej 30 roku życia.


Ogólna kwota środków na aktywizację zawodową osób bezrobotnych została zwiększona w trakcie roku o 1.137.000 zł w wyniku opracowanych przez Powiatowy Urząd Pracy dwóch programów i projektu:

 • Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników oraz pracowników objętych zwolnieniami monitorowanymi - 160.500 zł.

 • Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi - 576.500 zł.

 • Projektu Aktywni niepełnosprawni V w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III - 400.000 zł.


Ostatecznie kwota na aktywizację zawodową bezrobotnych wyniosła 7.936.000 zł, z której 2.747.200 zł przeznaczono na realizację instrumentów COVID-19. Zatem wysokość środków na aktywizację zawodową w 2020 roku wyniosła 5.188.800 zł.kształcenie ustawiczne pracodawców i przedsiębiorcówCelem Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki oraz zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy mające na celu poprawienie zarówno pozycji firmy, jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy. Środki KFS w 2020 roku w powiecie pilskim był wydatkowane zgodnie z ustalonymi przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej priorytetami, tj:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;

 • wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób po 45 roku życia;

 • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

 • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy;

 • wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju;

 • wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;

 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.


W 2020 roku na kształcenie ustawiczne w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego wydatkowano kwotę 539.589,40 zł. Udzielone wsparcie umożliwiło sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego 274 osób, w tym 18 pracodawców i 256 pracowników. Środki przeznaczone były na realizacje szkoleń (269) oraz studiów podyplomowych (5).