REALIZOWANE POLITYKI, PROGRAMY I STRATEGIE


Niniejsza część przedstawia podsumowanie najważniejszych zadań wykonywanych w 2020 roku przez Powiat Pilski w związku z realizacją lokalnych polityk, programów i strategii.


Spośród wielu uchwał Rady Powiatu stanowiących o kierunkach realizacji lokalnych polityk, programów i strategii, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na Strategię Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Pilskiego na lata 2015-2025, która jest dokumentem o charakterze strategicznym, wyznaczającym główne kierunki rozwoju Powiatu. W 2021 r. strategia ta zostanie zaktualizowana uwzględniając nowe wyzwania rozwojowe.


Istotna część zadań Starosty w 2020 roku związana była z realizacją i wdrożeniem działań zaplanowanych w licznych dokumentach o charakterze programowym i strategicznym, w tym programom dedykowanym konkretnym zadaniom własnym.11


dokumentów i programów strategicznych Powiatu było realizowanych w 2020 roku,

w tym:


2

z obszaru

ochrony środowiska

5

z obszaru

pomocy społecznej


1

z obszaru

transportu publicznego

2

o charakterze

ogólnym1

z obszaru

oświaty

Krótki opis realizacji


STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU PILSKIEGO NA LATA 2015-2025

Strategia została przyjęta do realizacji na mocy Uchwały Nr XLIII.401.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 września 2014 roku. Jest to dokument strategiczny, który odpowiada na wyzwania rozwojowe Powiatu poprzez diagnozę zasobów, analizę potencjałów oraz opracowanie pól interwencji w formie celów strategicznych, operacyjnych oraz kierunków działania. Misją Powiatu jest:

"Wzmocnienie potencjału gospodarczego, przyrodniczego i społecznego powiatu na rzecz zrównoważonego rozwoju i poprawy jakości życia jego mieszkańców"

Powyższa misja była punktem wyjścia do opracowywania priorytetów i zadań Powiatu. W niniejszej Strategii scharakteryzowano następujące obszary strategiczne oraz cele:

OBSZAR STRATEGICZNY: PRZESTRZEŃ PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM

Cel 1: Rozwój infrastruktury drogowej

Cel 2: Rozwój infrastruktury na rzecz podniesienia jakości życia mieszkańców

Cel 3: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury społecznej

Cel 4: Planowanie przestrzeni na rzecz konkurencyjności gospodarczej i turystycznej Powiatu

OBSZAR STRATEGICZNY: GOSPODARKA

Cel 1: Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości

Cel 2: Dążenie do zrównoważonego rozwoju Powiatu

Cel 3: Promocja potencjału gospodarczego Powiatu

OBSZAR STRATEGICZNY: ŚRODOWISKO

Cel 1: Skuteczna ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami

Cel 2: Wykorzystanie walorów środowiskowych w rozwoju Powiatu

OBSZAR STRATEGICZNY: ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO

Cel 1: Rozwój lokalnego rynku pracy

Cel 2: Zapewnienie kształcenia zwiększającego szanse na rynku pracy

Cel 3: Podnoszenie jakości systemu edukacyjnego

Cel 4: Bezpieczny Powiat

Cel 5: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Cel 6: Rozwój społeczeństwa obywatelskiego

Cel 7: Podnoszenie jakości zarządzania publicznego

Zdjęcie prac termomodernizacyjnych w budynkach Starostwa Powiatowego w Pile
Prace termomodernizacyjne w budynkach Starostwa Powiatowego - zdjęcie 2
Zdjęcie nowego chodnika Górka Klasztorna - Wiktorówko


Spośród projektów, które realizują cele Strategii Powiatu Pilskiego, warto wskazać:

 • projekt "Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego";

 • projekt „Kadry przyszłości - kształcenie zawodowe w pilskim Mechaniku zgodne z potrzebami rynku pracy";

 • projekt „Moja przyszłość moim celem”;

 • projekt "Nowoczesne Centra Społeczno-Rekreacyjne Powiatu Pilskiego - przebudowa oraz adaptacja obiektów i przestrzeni publicznej w Pile";

 • projekt "Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim - etap I i II";

 • projekt "Termomodernizacja i remont budynków Starostwa Powiatowego przy alei Niepodległości nr 33/35 i 37 w Pile";

 • projekt "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1052P na odcinku Górka Klasztorna - Wiktorówko - etap II";

 • projekt "Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu Powiatu Pilskiego";

 • projekt "Gotowi do pracy - Powiatowe Centrum Edukacji w Pile szkoli zawodowców";

 • projekt "Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile".

W 2020 roku w ramach niniejszej Strategii realizowano i wdrażano działania zaplanowane także w innych, licznych dokumentach o charakterze programowym i strategicznym, w tym programy dedykowane konkretnym zadaniom własnym, które zostały scharakteryzowane poniżej.

STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY POWIATU PILSKIEGO NA LATA 2017-2027

Niniejsza Strategia została przyjęta do realizacji na mocy Uchwały Nr XXXIV.249.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 29 czerwca 2017 r. Szczegółowe informacje na temat realizacji Strategii Rozwoju Oświaty Powiatu Pilskiego na lata 2017-2027 zawarto w informacji o stanie realizacji zadań wynikających z przyjętej strategii rozwoju oświaty Powiatu Pilskiego na lata 2017-2027 za rok szkolny 2019/2020.

W roku szkolnym 2019/2020 zrealizowano m.in. następujące działania:

 • nauczyciele uczestniczyli w kursach kwalifikacyjnych i doskonalących (386 nauczycieli uczestniczyła w formach doskonalących oraz dokształcających);

 • udzielono stypendia dla uczniów i studentów, z których skorzystało 27 osób;

 • prowadzono szereg remontów, napraw i konserwacji w szkołach i placówkach;

 • przeprowadzono 3.339 badań diagnostycznych dzieci ze specjalnymi potrzebami przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile;

 • realizowano Rządowy Program "Aktywna Tablica";

 • zrealizowano szereg wydarzeń i uroczystości szkolnych;

 • monitorowano losy absolwentów szkół (sporządzono 184 analizy losów absolwentów);

 • zorganizowano 514 przedsięwzięć dotyczących tematyki ekologii i profilaktyki, w których udział wzięło łącznie 1.263 uczniów;

 • podjęto 89 różnego rodzaju działań, mających na celu promowanie szkół i placówek;

 • podjęto 43 działania w ramach promowania zarządzania talentami;

 • podjęto 102 działania w ramach współpracy szkół, placówek z pracodawcami;

 • w czterech szkołach prowadzonych przez Powiat Pilski powstały bogato wyposażone w sprzęt multimedialny i laboratoryjny "Zielone pracownie".

zdjęcie nowych mikroskopów w PCEE przy I LO w Pile
Zdjęcie mikroskopów w Zespole Szkół Budowalnych w Pile
Zdjęcie makiet ekologicznych w sali lekcyjnej


Zdjęcie ze spotkania Starosty z osobami niepełnosprawnymi na boisku SOSW w Pile
Zdjęcie placu zabaw w SOSW w Pile

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2014-2020

Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXXVI.351.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 stycznia 2014 roku. Program obejmuje swoim zakresem rehabilitację zawodową i społeczną, edukację, a także przestrzeganie praw osób niepełnosprawnych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile w 2020 roku otrzymało środki z PFRON:

 • dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych – 163.313,00 zł;

 • dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 646.555,14 zł;

 • dofinansowanie kosztów likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się – 117.033,26 zł;

 • dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej – 3.791.760,00 zł.

W 2020 roku wypłacono 73 dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych. Z dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych skorzystało 427 osób. Na terenie Powiatu Pilskiego w 2020 roku funkcjonowało 6 Warsztatów Terapii Zajęciowej, które wykonywały zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności osoby niepełnosprawnej. W organizowanych warsztatach w 2020 roku udział wzięło 185 uczestników.

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PILSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XV.118.2019 Rady Powiatu w Pile z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok. Niniejszy program określa formy, zasady i zakres współpracy organów samorządowych Powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz formułuje zadania o charakterze priorytetowym, których realizacja będzie związana z udzielaniem dotacji na sfinansowanie bądź dofinansowanie realizacji zadania Powiatu zleconego do wykonania organizacji pozarządowej. Celem Programu jest wzrost aktywności społeczności lokalnej oraz rozwijanie współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi.

W 2020 roku Powiat Pilski w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego wydatkował środki w wysokości 1.335.491,65 zł, w tym:

 • w obszarze turystyki wydatkowano środki w wysokości 7.500 zł;

 • w obszarze pomocy społecznej wydatkowano środki w wysokości 865.220 zł;

 • w obszarze pozostałych zadań polityki społecznej wydatkowano środki w wysokości 85.864,65 zł;

 • w obszarze kultury wydatkowano środki w wysokości 6.200 zł;

 • w obszarze kultury fizycznej wydatkowano środki w wysokości 370.707 zł.

Szczegółowe informacje o realizacji Programu w 2020 roku przedstawiono w zakładce Współpraca z organizacjami pozarządowymi.


POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2016-2020

Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały nr XXVIII.213.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 22 grudnia 2016 roku. Program stanowi operacyjny zakres strategii zmierzający do zwiększenia skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania oraz ograniczenia przemocy w rodzinie w Powiecie Pilskim. W 2020 roku na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano środki w wysokości 477.630,85 zł.

W 2020 roku realizowano działania w obrębie trzech głównych celów Programu, takich jak:

 • podniesienie świadomości społecznej oraz zmianę postaw i stereotypów w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie:

   • przeprowadzono 8 kampanii informacyjno-promocyjnych na temat zjawiska przemocy w rodzinie;

   • wdrażano programy promujące prawidłowe metody wychowawcze oraz przeprowadzano prelekcje i pogadanki dla rodziców o tematyce zjawiska przemocy w rodzinie.

 • zwiększenie dostępu do Specjalistycznego poradnictwa oraz wsparcia dla Ofiar przemocy w rodzinie:

 • działało 7 specjalistycznych punktów konsultacyjno-interwencyjnych na rzecz ofiar przemocy w rodzinie, z których skorzystało 48 osób;

 • zapewniono pomoc psychologiczną dla osób doznających przemocy (skorzystało z niej 88 osób);

 • zapewniono pomoc prawną (z poradnictwa skorzystały 42 osoby).

 • ograniczenie stosowania przemocy poprzez opracowanie i realizację działań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc:

 • realizowano 1 program korekcyjny wobec sprawców przemocy realizowany przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile (uczestniczyło 16 osób).


STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE PILSKIM NA LATA 2016-2022

Strategia została przyjęta do realizacji na mocy Uchwały Nr XVIII.128.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 lutego 2016 roku. Jest to dokument, który określa priorytety działań Powiatu w ramach polityki społecznej oraz pozwala na budowanie skutecznego oraz w miarę spójnego systemu ochrony bezpieczeństwa mieszkańców.

W 2020 roku realizacja Strategii odbywała się w szczególności poprzez:

  • prowadzenie grup wsparcia dla rodzin zastępczych (grupy wsparcia odbyły się w styczniu – 16 osób i lutym – 10 osób), zapewnienie dostępu do poradnictwa psychologicznego i socjalnego, wsparcia koordynatora rodzinnej pieczy (liczba koordynatorów rodzinnej pieczy - 3 osoby);

  • aktywny udział w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego, współpracę w ośrodkami pomocy społecznej, Policją, sądami, kuratorami oraz innymi instytucjami świadczącymi pomoc dziecku;

  • kontynuację działalności Powiatowego Klubu Pogodnego Seniora w Pile (uczestniczyło 40 seniorów w trybie rotacyjnym);

  • realizację projektu "Usługi społeczne na terenie powiatu pilskiego" oraz objęcie osób niepełnosprawnych systemem teleopieki;

  • realizację projektu "Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego";

  • wsparcie socjalne, psychologiczne oraz pedagogiczne dla wychowanków opuszczających pieczę zastępczą;

  • udzielanie wsparcia i pomocy dla dzieci posiadających opinię i orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz z orzeczeniem o niepełnosprawności;

  • współpracę Centrum z Zespołem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile w obszarze diagnozowania potrzeb dzieci przebywających w pieczy zastępczej;

  • udostępnianie materiałów edukacyjnych dotyczących przemocy w rodzinie;

  • realizację projektów: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” oraz „STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”;

  • współpracę z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi warsztaty terapii zajęciowej.


Zdjęcie z zajęć Klubu Pogodnego Seniora - wykonanie lasu w szkle
Zdjęcie z warsztatów dla seniorów w zakresie zasad zdrowego żywienia
Ulotka dotycząca sposobu skorzystania z wsparcia psychologicznego

PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE PILSKIM NA LATA 2018-2020

Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XLII.328.2018 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Pilskim na lata 2018-2020. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jednym z obowiązków powiatu jest zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zadania Powiatu Pilskiego w tym zakresie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile.

W 2020 roku podejmowano szereg działań związanych z realizacją niniejszego Programu, w szczególności:

 • prowadzenie naboru i kwalifikowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, współorganizowanie szkoleń,

 • zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności poprzez spotkania grup wsparcia oraz rodzin pomocowych;

 • przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych, prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących pieczę zastępczą;

 • opracowanie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie, organizowanie opieki nad dzieckiem,

 • zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.

W okresie sprawozdawczym od stycznia do grudnia 2020 roku na terenie Powiatu Pilskiego funkcjonowało łącznie 185 rodzin zastępczych, w których przebywało 320 dzieci. Po raz pierwszy zostało umieszczonych w rodzinach zastępczych 64 dzieci. Umieszczenia w rodzinach następowały na podstawie interwencji policji oraz wydanych orzeczeń sądu. W 2020 roku zostało rozwiązanych łącznie 27 rodzin zastępczych, natomiast utworzono 23 rodziny. Przekształcono 1 rodzinę zawodową w rodzinny dom dziecka. Ponadto 30 dzieci zostało umieszczonych w innej rodzinie zastępczej.


PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST WRAZ Z INWENTARYZACJĄ DLA POWIATU PILSKIEGO NA LATA 2016-2032

Program jest realizowany na mocy Uchwały Nr XV.100.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 26 listopada 2015 roku. W 2020 roku nie udzielono dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Pilskiego. Powiat nie przystąpił do programu usuwania wyrobów zawierających azbest, gdyż wysokość uzyskania dotacji od WFOŚiGW w Poznaniu zależała od wskaźnika dochodów liczonego oddzielnie dla każdej z gmin Powiatu. W 2020 roku gminy mogły ubiegać się o przyznanie dotacji w wysokości 40%, 70% lub 100% w zależności od wskaźnika dochodu. W przypadku ubiegania się o dotację przez powiat, WFOŚiGW w Poznaniu mógł przyznać dotację również w wysokości 40%, 70% lub 100%, lecz brana była pod uwagę gmina o najwyższym dochodzie. Traciły na tym gminy o niższym dochodzie.


PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE PILSKIM NA LATA 2016-2022

Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXIV.186.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie przyjęcia "Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w Powiecie Pilskim na lata 2016-2022".

W 2020 roku zaktywizowano 408 osób bezrobotnych i poszukujących pracy, wydatkując na ten cel 3.844,7 tys. zł. Ponadto ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 539,6 tys. zł sfinansowano kształcenie ustawiczne 274 pracodawców i pracowników. Pracę podjęły 1.734 osoby bezrobotne, w szkoleniach uczestniczyło 6 osób, poradnictwem zawodowym objęto 345 osób. Ponadto przy wsparciu finansowemu na podjęcie działalności gospodarczej powstało 51 firm.


PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA POWIATU PILSKIEGO NA LATA 2016-2026

Dokument "Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Pilskiego na lata 2016-2026" został opracowany przez Powiat Pilski w związku z art. 9 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2020, poz.1944 z późn. zm.). Na dzień dzisiejszy zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021, poz. 919) przewóz osób w powiatowych przewozach pasażerskich odbywa się na podstawie wydanych zezwoleń na linie regularne przez przewoźników komercyjnych.

Zdjęcie gablot ekologicznych w Pile
Zdjęcie gablot ekologicznych w Pile - zdjęcie 2

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU PILSKIEGO NA LATA 2016-2020

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Pilskiego na lata 2016-2020 został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały nr XXIII.174.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 21 lipca 2016 roku. Program został opracowany w celu określenia zasad polityki ochrony środowiska. W 2020 roku został przyjęty raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla Powiatu Pilskiego, za okres 2017-2018. W raporcie zostały przedstawione postępy z realizacji zadań wytyczonych w Programie. Z niniejszym dokumentem można szczegółowo zapoznać się tutaj.


W 2020 roku realizowano przedsięwzięcie "Wiedza bez ograniczeń - dostępna całodobowa stacja ekologiczna dla mieszkańców powiatu pilskiego". Łącznie na ten projekt wydatkowano środki w wysokości 113.469,50 zł (w tym zakupy inwestycyjne: wiata-edukacyjna architektura terenowa, gabloty solarne "Gala" - 98.504,50 zł).