pOMOC SPOŁECZNA I WSPARCIE DLA RODZIN


Wysokość zrealizowanych wydatków w ramach pomocy społecznej i wsparcia rodziny:

45 411 479
+15,05%
do roku 2019


Budżet społeczny Powiatu Pilskiego w 2020 r.


8 379 229

Utrzymanie i zadania realizowane przez PCPR

516 741

Utrzymanie i zadania realizowane przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

951 085

Utrzymanie i zadania realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy "Caritas"


24 322 732

Utrzymanie i zadania realizowane przez Domy Pomocy Społecznej

1 311 616

Utrzymanie i zadania realizowane przez Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze

9 930 078

Pozostałe wydatki w zakresie pomocy społecznej i wsparcia dla rodzin


POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Pile zrealizowało w 2020 r. budżet na poziomie 8.379.229 zł, z czego:

 • 1.882.940 zł przeznaczono na bieżącą działalność PCPR;

 • 5.432.198 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń pieniężnych i realizację zadań związanych z pieczą zastępczą;

 • 1.064.091 zł z przeznaczono na realizację projektów unijnych.

W okresie sprawozdawczym od stycznia do grudnia 2020 roku w imieniu Starosty Pilskiego w ramach realizacji wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zostało wystawionych 972 decyzji administracyjnych w tym:

   • 659 decyzji dotyczących świadczeń i dodatków dla rodzin zastępczych oraz placówek;

   • 254 decyzji dotyczących odpłatności rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych;

   • 59 decyzji dotyczących pomocy osobom usamodzielnianym.

W okresie sprawozdawczym od stycznia do grudnia 2020 roku na terenie powiatu pilskiego funkcjonowało łącznie 185 rodzin, w których przebywało 320 dzieci, z czego po raz pierwszy zostało umieszczonych w rodzinach zastępczych 64 dzieci. Według stanu na dzień 31.12.2020 roku na terenie Powiatu Pilskiego funkcjonowało 159 rodzin, w których przebywało 262 dzieci.

SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie zrealizował w 2020 r. budżet na poziomie 516.741 zł, z czego:

 • 477.631 zł przeznaczono na bieżącą działalność SOWOPR;

 • 39.110 zł przeznaczono na realizację projektów unijnych.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile przeznaczony jest dla maksymalnie 25 osób. Ośrodek zapewnia całodobowe schronienie ofiarom przemocy w rodzinie, bez skierowania i bez względu na dochód, na okres do trzech miesięcy z możliwością przedłużenia w przypadkach uzasadnionych sytuacją ofiary przemocy w rodzinie.

W okresie objętym sprawozdaniem z pomocy Ośrodka skorzystało łącznie 76 osób, w tym 26 kobiet i 50 dzieci z terenu powiatu pilskiego, jak i spoza jego granic. W roku 2020 Ośrodek realizował Program Korekcyjno - Edukacyjny dla Sprawców Przemocy Domowej. Zajęcia prowadzone były od lipca do listopada 2020 r. w siedzibie PCPR w Pile oraz Miejskiego Domu Kultury przy ul. Okrzei w Pile. W programie Korekcyjno-Edukacyjnym „Rodzina” ogółem brało udział 16 osób (w tym 10 mężczyzn i 6 kobiet).

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "CARITAS"

Na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pile z dotacji Wojewody Wielkopolskiego wydatkowano kwotę 951.085 zł (w tym ze środków UE – 85.864,65 zł).

W okresie sprawozdawczym zostało wystawionych 85 decyzji administracyjnych. Z powodu stanu epidemii COVID - 19 w okresach od 12 marca do 24 maja 2020 r. oraz od 26 października 2020 r. do 17 stycznia 2021 r. środowiskowe domy samopomocy poleceniami i decyzjami Wojewody Wielkopolskiego miały czasowo zawieszoną działalność. W pozostałym okresie 2020 r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Pile funkcjonował w rygorze sanitarnym a zajęcia odbywały się w systemie hybrydowym lub zdalnym.

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Domy Pomocy Społecznej funkcjonujące na terenie Powiatu Pilskiego zapewniały całodobową opiekę oraz zaspakajały potrzeby na poziomie obowiązujących standardów. Zrealizowane wydatki w 2020 roku dla Domów Pomocy Społecznej przedstawiały się następująco:

 • Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie - 4.524.894 zł;

 • Dom Pomocy Społecznej w Dębnie - 6.654.766 zł;

 • Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie - 4.406.796 zł;

 • Dom Pomocy Społecznej w Pile - 4.322.966 zł;

 • Dom Pomocy Społeczne w Rzadkowie - 4.413.310 zł.

Na terenie Powiatu Pilskiego w 2020 r. funkcjonowało 5 domów pomocy społecznej. Dysponowały one łącznie 416 miejscami. W okresie sprawozdawczym od stycznia do grudnia 2020 roku w imieniu Starosty Pilskiego wydano 305 decyzji administracyjnych w tym:

 • 32 decyzje dotyczące umieszczenia i przedłużające pobyt w domu pomocy społecznej,

 • 265 decyzji dotyczących odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej,

 • 8 decyzji uchylających umieszczenie i ponoszenia odpłatności w domu pomocy społecznej.

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

Na terenie Powiatu Pilskiego funkcjonują dwie placówki opiekuńczo – wychowawcze jako instytucjonalna forma pieczy zastępczej. Zrealizowane wydatki w 2020 roku dla POW przedstawiały się następująco:

 • Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza – typu socjalizacyjnego w Pile - 1.006.891 zł;

 • Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza – typu rodzinnego w Osieku nad Notecią - 304.725 zł.


Zgodnie z ewidencją wychowanków na dzień 31 grudnia 2020 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z terenu Powiatu Pilskiego przebywało 23 wychowanków (12 dziewcząt oraz 11 chłopców).

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEj

Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej objęły m.in. rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych PFRON, w tym:

 • dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych z PCPR - 926.901 zł;

 • działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej - 3.791.760 zł.


Na dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych w głównej mierze składały się środki przeznaczone na zakup sprzętu ortopedycznego, rehabilitacyjnego oraz środków pomocniczych. Pozostałe środki przeznaczono na dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych oraz dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych oraz barier w komunikowaniu się.

Warsztaty Terapii Zajęciowej przeznaczone są natomiast dla osób niepełnosprawnych, które ukończyły 16 rok życia i zostały zakwalifikowane w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności do rehabilitacji w formie terapii zajęciowej w warsztatach. Na terenie powiatu pilskiego funkcjonuje 6 Warsztatów Terapii Zajęciowej, które w 90% dofinansowane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a w 10% ze środków budżetu powiatu pilskiego. W 2020 roku w warsztatach terapii zajęciowej brało udział 185 osób, a na ich funkcjonowanie przeznaczono 4.213.069 zł.


realizowane projekty unijne
Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego

Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do usług opiekuńczych, podniesienie jakości życia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, umożliwienie im samodzielnego funkcjonowania z niewielką pomocą, czy też posunięcie ich z opieki instytucjonalnej do dziennych form opieki. W ramach Projektu wsparcie otrzymają 184 osoby.

Działania projektu realizowane w szczególności poprzez:

 • objęcie systemem teleopieki 40 osób,

 • poszerzenie działalności Centrum Usług Społecznych w Wysokiej - objęcie usługą opiekuńczą,

 • utworzenie Klubu Seniora w Pile o zasięgu powiatowym dla ok. 40 osób,

 • utworzenie Domu Seniora w Róży Wielkiej dla 25 osób,

 • poszerzenie działalności Klubu Seniora w Wysokiej dla nowych 30 osób,

 • wyszkolenie i zatrudnienie 7 osób na Asystentów Osobistych Osoby Niepełnosprawnej -AOON,

 • wsparcie min. 30 opiekunów faktycznych OP.


Łączna wartość wydatków kwalifikowanych zadania, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 wynosi 3.330.855,43 zł. Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2018 r. do 31.10.2021 r.


usługi społeczne dla mieszkańców powiatu pilskiego

Beneficjentami projektu są osoby niepełnosprawne, niesamodzielne, opiekunowie (asystenci) osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych, dzieci i pełnoletnich przebywających w pieczy zastępczej, usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej i młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz rodziców zastępczych. Zakres zadań wynikający z realizacji projektu obejmuje:

 • prowadzenie usług specjalistycznych świadczonych w miejscu zamieszkania osobom niepełnosprawnym i niesamodzielnym (logopeda, pedagog specjalny, rehabilitant, fizjoterapeuta);

 • przekazanie osobom niepełnosprawnym i niesamodzielnym opasek monitorujących z abonamentem rocznym;

 • użyczenie osobom niepełnosprawnym i niesamodzielnym sprzętu zwiększającego samodzielność oraz sprzętu niezbędnego do opieki;

 • kształcenie opiekunów faktycznych - zajęcia praktyczne, wymiana doświadczeń.

 • poradnictwo specjalistyczne (psycholog, pedagog) dla:

   • osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych,

   • opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych,

   • podopiecznych przebywających w pieczy zastępczej,

   • rodziców zastępczych.


Łączna wartość wydatków kwalifikowanych zadania wynosi 954.256 zł. Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2019 r. do 31.08.2021 r.


wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Beneficjentami projektu były rodziny zastępcze zawodowe, niezawodowe oraz spokrewnione, rodzinny dom dziecka w Wysokiej Wielkiej, Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza typu socjalizacyjnego w Pile oraz Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego w Osieku nad Notecią. Rodziny zastępcze (162) oraz Rodzinny Dom Dziecka w Wysokiej Wielkiej otrzymały 83 laptopy i sprzęt ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekcyjne).

 • Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Pile otrzymała:

   • 14 laptopów,

   • sprzęt audiowizualny – projektor,

   • wyposażenie miejsca kwarantanny,

   • sprzęt ochrony osobistej - maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekcyjne.

 • Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Osieku nad Notecią otrzymała:

   • 8 laptopów,

   • sprzęt ochrony osobistej - maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekcyjne.


Łączna wartość wydatków kwalifikowanych zadania wynosi 332.352,90 zł. Projekt realizowany był w okresie od sierpnia do października 2020 r.


stop covid-19 bezpieczne systemy społeczne w wielkopolsce

Projekt skierowany do następujących placówek Powiatu Pilskiego:

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile,

 • Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Pile,

 • Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Osieku n/Notecią,

 • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Pile,

 • Środowiskowy Dom Samopomocy „Caritas” w Pile.

Pracownicy ww. placówek otrzymali dopłatę do wynagrodzeń za pracę w warunkach i okresie o podwyższonym ryzyku zagrożenia COVID-19. Zakupiono w zależności od potrzeb danej jednostek granty jako sprzęt niezbędny do walki z epidemią COVID-19 m.in.:

 • termometry bezdotykowe;

 • automatyczne dozowniki do płynów i żeli do dezynfekcji;

 • wolnostojący automatyczny dozownik do dezynfekcji;

 • zabudowy z szybą ochronną na korytarzach, pleksy;

 • maty dezynfekujące;

 • parawan dwuskrzydłowy;

 • wózki do sprzątania;

 • ozonator;

 • testy na obecność COVID-19 wraz z usługą ich wykonania i ich weryfikacją epidemiczną;

 • środki ochrony osobistej;


Łączna wartość wydatków kwalifikowanych zadania wynosi 460.957,20 zł. Projekt realizowany był w grudniu 2020 r.