MIESZKAŃCY


Liczba mieszkańców na koniec 2020 roku

135 688-0,31%

do roku 2019

Źródło danych: GUS


1 252

Zameldowania na

pobyt stały

1 776

Wymeldowania

pobytu stałego

1 332

Liczba

urodzeń

1 619

Liczba

zgonówWg danych GUS liczba ludności Powiatu Pilskiego w 2020 r. wynosiła 135.688 osób. W stosunku do roku poprzedniego liczba ludności zmniejszyła się o 0,31%. Spadek ten, spowodowany był przewagą liczby osób dokonujących wymeldowania pobytu stałego nad osobami meldującymi się na pobyt stały. Znaczenie miała również przewaga liczby zgonów nad liczbą urodzeń. Wskazać należy, że Powiat Pilski boryka się z problem zmniejszającej się liczby ludności od kilku lat, co potwierdzają dane zawarte na wykresie. Sytuacja w Powiecie Pilskim nie odbiega jednak w tym zakresie od trendów krajowych, czy europejskich.Struktura demograficzna i zmiany ostatnich lat