Inwestycje


Wartość zrealizowanych wydatków majątkowych w 2020 r.

27 127 682
+36,17%
do roku 2019


Główne kierunki inwestycyjne Powiatu Pilskiego w 2020 r.

95,61% wydatków inwestycyjnych Powiatu Pilskiego w 2020 r. skumulowane zostało w 6 obszarach: kultura fizyczna i sport, administracja publiczna, ochrona zdrowia, oświata i wychowanie, transport i łączność oraz edukacyjna opieka wychowawcza. Poniżej przedstawiono wykaz zadań zrealizowanych przez Powiat w 2020 r. w ww. obszarach z uwzględnieniem wykonanych kwot. Szczegółowa informacja opisowa dotycząca realizacji wskazanych zadań została zawarta w sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu za 2020 r.


inwestycje w sport


Koszt: 12.404.837,70 zł


W obszarze kultury fizycznej w 2020 r. kontynuowano zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile". Na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 12.404.837,70 zł. Stan zaawansowania prac na koniec 2020 r. wyniósł 88,1% planowanych łącznych nakładów. W ramach poniesionych w 2020 r. wydatków środki przeznaczono na prace budowlane, nadzór inwestorski, stolarkę okienną i drzwiową, posadzki, prace wykończeniowe wewnętrzne, elewację, niezbędne instalacje, w tym oświetleniowa, nagłośnieniowa, wentylacyjno-klimatyzacyjna, utwardzenie piesze i jezdne (zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).


Sala sportowa przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile - zdjęcie nr 1
Sala sportowa przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile - zdjęcie nr 2
Sala sportowa przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile - zdjęcie nr 3
Sala sportowa przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile - zdjęcie nr 4


vSala sportowa przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w PiłceSala sportowa przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile - zdjęcie nr 5 Siatkowej w Pile - zdjęcie nr 1
Sala sportowa przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile - zdjęcie nr 6


inwestycje w administrację publiczną


Koszt: 3.376.375,96 zł


W obszarze administracji publicznej w 2020 r. zrealizowano następujące zadania:

 • termomodernizacja i remont budynków Starostwa Powiatowego przy alei Niepodległości 33/35 i 37 w Pile - 2.687.939,27 zł;

 • wykonanie monitoringu wizyjnego budynków Starostwa Powiatowego w Pile przy alei Niepodległości 33/35 i 37 - 96.559,00 zł;

 • wykonanie okablowania strukturalnego wraz z dedykowaną instalacją elektryczną - 114.348,17 zł;

 • zagospodarowanie terenu wraz z budową ścieżki edukacyjnej przy alei Niepodległości 33/35 i 37 w Pile - 54.999,54 zł;

 • adaptacja strychu budynku "A" Starostwa Powiatowego w Pile poprzez demontaż zbiornika wyrównawczego oraz nieczynnych szybów wentylacyjnych - 43.050,00 zł;

 • wymiana oraz modernizacja systemu klimatyzacji serwerowni na I piętrze i parterze budynku "A" Starostwa Powiatowego w Pile - 48.000,00 zł;

 • zakup sprzętu komputerowego - 39.998,00 zł;

 • zakup maszyny myjąco-suszącej - 2.443,50 zł;

 • zakup zasilacza awaryjnego do serwerowni - 11.778,48 zł;

 • zakup systemu studia wizualnego - 84.870,00 zł.


Termomodernizacja i remont budynków Starostwa Powiatowego - zdjęcie nr 1
termomodernizacja i remont budynków Starostwa Powiatowego - zdjęcie nr 2
termomodernizacja i remont budynków Starostwa Powiatowego - zdjęcie nr 3


inwestycje w ochronę zdrowia


Koszt: 3.250.739,11 zł


W obszarze ochrony zdrowia w 2020 r. zrealizowano następujące zadania:

 • instalacja tlenu medycznego w Szpitalu Powiatowym w Wyrzysku Sp. z o.o. - 130.000,00 zł;

 • zakup respiratorów dla Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica - 127.997,28 zł;

 • Modernizacja Oddziału Chemioterapii w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica - 2.074.600,00 zł;

 • dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Pile z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego - 500.000,00 zł;

 • dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Pile z przeznaczeniem na "Modernizację Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej w zakresie budowy nowego wejścia na Oddział i śluzy do części septycznej" - 110.310,09 zł;

 • dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Pile z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego dla Oddziału Okulistycznego oraz Przyszpitalnej Poradni Okulistycznej - 120.000,00 zł;

 • dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Pile z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu mammografu cyfrowego z funkcją tomosyntezy (mammmografia 3D) - 155.000,00 zł;

 • dotacja celowa dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego na projekt "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejscowych podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotem leczniczym Samorządów Województwa" - 32.831,74 zł.


modernizacja Oddziału Chemioterapii w Szpitalu Specjalistycznym w Pile - zdjęcie nr 1
modernizacja Oddziału Chemioterapii w Szpitalu Specjalistycznym w Pile - zdjęcie nr 2
modernizacja Oddziału Chemioterapii w Szpitalu Specjalistycznym w Pile - zdjęcie nr 3
modernizacja Oddziału Chemioterapii w Szpitalu Specjalistycznym w Pile - zdjęcie nr 4
modernizacja Oddziału Chemioterapii w Szpitalu Specjalistycznym w Pile - zdjęcie nr 5
modernizacja Oddziału Chemioterapii w Szpitalu Specjalistycznym w Pile - zdjęcie nr 6


inwestycje w oświatę i wychowanie


Koszt: 2.834.841,87 zł


W obszarze oświaty i wychowania w 2020 r. zrealizowano następujące zadania:

 • "NOWOCZESNE CENTRA SPOŁECZNO-REKREACYJNE POWIATU PILSKIEGO - przebudowa oraz adaptacja obiektów i przestrzeni publicznej w Pile" (remont kompleksu budynków na potrzeby utworzenia Centrum Integracji Społeczno-Kulturalno-Naukowej "ISKRA") - 1.925.408,94 zł;

 • rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile pn. Centrum Badań i Nowoczesnych Technologii w Pile - 168.855,00 zł

 • zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Zielone pracownie w Powiecie Pilskim" - 78.070,73 zł;

 • zakup inwestycyjny w ramach projektu pn. "Edukacja ku niezależności" (schodowłaz gąsienicowy) - 15.900,00 zł;

 • zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. "Gotowi do pracy" (symulator spawania) - 98.103,57 zł;

 • zakup ekranu LED w ramach projektu "Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim - etap II" - 148.900,00 zł;

 • dotacja dla Nadleśnictwa Kaczory w ramach projektu "Eko-edukacja w Powiecie Pilskim" - 132.510,42 zł

 • dotacja dla Zdrojowej Góry w ramach projektu "Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim" - 267.093,21 zł.


Remont kompleksu budynków na potrzeby utworzenia Centrum Integracji Społeczno-Kulturalno-Naukowej "ISKRA" - zdjęcie nr 1
Remont kompleksu budynków na potrzeby utworzenia Centrum Integracji Społeczno-Kulturalno-Naukowej "ISKRA" - zdjęcie nr 2
Remont kompleksu budynków na potrzeby utworzenia Centrum Integracji Społeczno-Kulturalno-Naukowej "ISKRA" - zdjęcie nr 3


inwestycje w infrastrukturę drogową


Koszt: 2.301.441,13 zł


W obszarze transportu i łączności w 2020 r. zrealizowano następujące zadania:

 • przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej w procesie planowania przyszłych zadań inwestycyjnych związanych z budową i modernizacją dróg powiatowych - 58.350,00 zł:

   • budowa nowego ciągu drogi powiatowej nr 1177P w miejscowości Śmiłowo - wykonanie map z projektem podziału dla działek położonych w obrębie Śmiłowo, gmina Kaczory, wykonanie projektu budowlano - wykonawczego;

   • budowa ścieżki rowerowej Ujście – Byszki – wykonanie I etapu dokumentacji projektowej;

   • budowa chodnika wraz ze zjazdami do posesji w ciągu drogi powiatowej nr 1038P (ul. Złotowska w Łobżenicy) - wykonanie projektu technicznego;

 • wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1205P Fanianowo – Dębno - 290.732,29 zł;

 • budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1052P na odcinku Górka Klasztorna – Wiktorówko – etap II - 696.440,88 zł;

 • budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1182P w miejscowości Brzostowo – etap IV - 76.844,55 zł;

 • budowa zatok postojowych przy drodze powiatowej nr 1070P w miejscowości Krępsko - 54.404,97 zł;

 • budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1192P na odcinku Wyrzysk Skarbowy-Gleszczonek – etap III - 64.127,40 zł;

 • budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1164P w miejscowości Kotuń - 79.113,75 zł;

 • budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1329P w miejscowości Ługi Ujskie - 91.000,00 zł;

 • przebudowa przez Gminę Piła dróg powiatowych na terenie miasta Piły w ramach przekazanej przez Powiat Pilski dotacji celowej - 890.427,29 zł w tym:

   • realizacja zadania pn. "Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudnej na przejściu dla pieszych zlokalizowanym na ul. Śniadeckich w Pile, na wysokości Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego";

   • realizacja zadania pn. "Przebudowa ul. Wyspiańskiego w Pile poprzez przebudowę skrzyżowania z ul. Słowackiego wraz z chodnikami;

   • realizacja zadania pn. „Przebudowa odcinka ul. Młodych od skrzyżowania z ul. Okólną w kierunku przejazdu kolejowego”.


Chodnik przy drodze powiatowej na odcinku Górka Klasztorna-Wiktorówko

Chodnik przy drodze powiatowej na odcinku Górka Klasztorna-Wiktorówko

Chodnik przy drodze powiatowej w miejscowości Brzostowo

Chodnik przy drodze powiatowej w miejscowości Brzostowo

Chodnik przy drodze powiatowej na odcinku Wyrzysk Skarbowy-Gleszczonek

Chodnik przy drodze powiatowej na odcinku Wyrzysk Skarbowy-Gleszczonek

Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej Fanianowo-Dębno

Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej Fanianowo-Dębno

Chodnik przy drodze powiatowej w miejscowości Kotuń

Chodnik przy drodze powiatowej w miejscowości Kotuń

Zatoki postojowe przy drodze powiatowej w miejscowości Krępsk

Zatoki postojowe przy drodze powiatowej w miejscowości Krępsko


inwestycje w edukacyjną opiekę wychowawczą


Koszt: 1.770.299,78 zł


W obszarze edukacyjnej opieki wychowawczej w 2020 r. zrealizowano następujące zadania:

 • przebudowa bieżni na stadionie przy ul. Okrzei - 1.120.041,52 zł;

 • wykonanie systemu nawadniania wraz z renowacją murawy boiska głównego położonego w Pile przy ul. Okrzei - 149.609,07 zł;

 • zagospodarowanie części działki położonej w Pile przy ul. Okrzei - oświetlenie boiska wraz z renowacją ogrodzenia - 98.996,00 zł;

 • zakup sceny i systemu nagłośnienia w Młodzieżowym Domu Kultury Iskra w Pile - 401.653,19 zł.


Odbudowany stadion przy ul. Okrzei - zdjęcie nr 1
Odbudowany stadion przy ul. Okrzei - zdjęcie nr 2
Odbudowany stadion przy ul. Okrzei - zdjęcie nr 2