SYSTEM OŚWIATOWY POWIATU


ORGANIZACJA PRACY SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W 2020 R.W 2020 r. Powiat Pilski prowadził 10 szkół ponadpodstawowych oraz 5 placówek oświatowych i szkół specjalnych.


Szkoły ponadpodstawowe:


 • I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile,

 • Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile,

 • Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile,

 • Zespół Szkół Technicznych w Pile,

 • Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile,

 • Zespół Szkół Budowlanych w Pile,

 • Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile,

 • Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile,

 • Zespół Szkół w Łobżenicy,

 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku.


Placówki oświatowe i szkoły specjalne:


 • Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile,

 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Pile,

 • Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy,

 • Młodzieżowy Dom Kultury "Iskra" w Pile,

 • Powiatowe Centrum Edukacji w Pile.

Zatrudnienie kadry pedagogicznej i niepedagogicznej w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021

W roku szkolnym 2020/2021 w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pilski odnotowano zatrudnienie na poziomie 566,10 etatów wśród kadry pedagogicznej oraz 205,24 etatów wśród kadry administracji i obsługi. Oznacza to spadek zatrudnienia o odpowiednio 4,18 i 9,45 etatów w stosunku do roku szkolnego 2019/2020. Łączne zatrudnienie w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pilski w roku szkolnym 2020/2021 wyniosło 771,34 etatów.

Struktura kadry pedagogicznej w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 wg etatów

Stan organizacyjny szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 do szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Pilski uczęszczało 5.263 uczniów w 220 oddziałach. Oznacza to, że średnia liczebność oddziału wyniosła 23,92. Średnia liczba uczniów na etat nauczycielski we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych wynosiła 10,32, natomiast średnia liczba etatów nauczycielskich na oddział 2,32. Najniższa liczba uczniów na etat przypadała w szkołach i placówkach zajmujących się edukacją specjalną. Również w tych jednostkach, odwrotnie proporcjonalnie do poprzedniego wskaźnika, odnotowano najwyższą liczbę etatów nauczycielskich na oddział.DZIAŁANIA NA RZECZ UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI


W Powiecie Pilskim prowadzone jest kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Odbywa się ono w szkołach i placówkach specjalnie do tego celu powołanych, jak i szkołach masowych. Kształcenie uczniów odbywa się w szkołach specjalnych - w szkole podstawowej, w szkole przysposabiającej do pracy oraz branżowej szkole I stopnia.

W szkołach prowadzonych przez Powiat Pilski realizowane jest indywidualne nauczanie. Podstawą do wydania orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania jest stan zdrowia ucznia znacznie utrudniający lub uniemożliwiający mu uczęszczanie do szkoły.

W szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Pilski stworzone są również warunki kształcenia dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zdiagnozowany u nich różny stopień niepełnosprawności. Na mocy porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej, Powiat Pilski w 2020 r. realizował zadania wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”, pełniąc jednocześnie w naszym powiecie rolę ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego.

W ramach rządowego programu „Za życiem” Powiat Pilski/Poradnia realizował bezpłatnie następujące działania:

 • udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,

 • wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form specjalistycznej pomocy,

 • koordynowanie działań wspierających na rzecz dziecka i jego rodziny,

 • organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wymiarze do 5 godzin tygodniowo – dla danego dziecka oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów.

Poradnia pełniła rolę tego ośrodka, część zajęć odbywała się w nowo wybudowanej Sali przy SOSW. W roku szkolnym 2019/2020 nauczanie indywidualne objęło 30 uczniów, z czego najwięcej - 18 - uczęszczało do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile.

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile

W Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile prowadzone były działania diagnostyczne oraz terapia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W roku szkolnym 2019/2020 przeprowadzono 3.339 badań diagnostycznych:

 • 1135 diagnoz pedagogicznych,

 • 1294 diagnozy psychologiczne,

 • 704 diagnozy logopedyczne,

 • 135 diagnoz zawodoznawczych,

 • 71 integracji sensorycznych.

Wydano 1.371 dokumentów:

 • 438 orzeczeń,

 • 59 opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,

 • 743 opinii,

 • 131 informacji o badaniu.

Ponadto, prowadzono działalność terapeutyczną, która obejmowała:

 • indywidualną terapię pedagogiczną - 107 uczestników,

 • indywidualną terapię logopedyczną - 587 uczestników,

 • indywidualną terapię psychologiczną - 196 uczestników.

W zajęciach grupowych aktywizujących do wyboru kierunku kształcenia i zawodu uczestniczyły łącznie 5.393 osoby, z czego 64 dzieci w wieku przedszkolnym, 667 uczniów szkół podstawowych oraz 4.662 uczniów szkół ponadpodstawowych. Łącznie pomocą objęto 6.283 osoby.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile

W ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego działa szkoła podstawowa specjalna oraz szkoła specjalna przysposabiająca do pracy. Odrębną formą w placówce są zajęcia specjalistyczne wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.

Zgodnie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego Ośrodek dba o wszechstronny rozwój ucznia, stwarza warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego wychowanków poprzez różnego rodzaju zajęcia o charakterze edukacyjnym i terapeutycznym. Nauczyciele, wychowawcy posiadają niezbędne kwalifikacje do zajęć o różnym charakterze. Poza obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi i rewalidacyjnymi w Ośrodku realizowane są zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne, terapia psychologiczna, terapia pedagogiczna, integracja sensoryczna, zajęcia terapeutyczne doskonalące motorykę małą i dużą, metodą Tomatisa, EEG Biofeedback, muzykoterapia, socjoterapia, tyfloterapia, czy surdoterapia.

Praca z każdym uczniem w Ośrodku jest wysoko zindywidualizowana - zespół nauczycieli i wychowawców pracujący z uczniem opracowuje dla niego indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, a dwa razy do roku dokonuje wielospecjalistycznej oceny jego funkcjonowania.

W Ośrodku systematycznie wdrażane są projekty edukacyjne oraz innowacje pedagogiczne, w roku szkolnym 2019/2020 realizowano:

 • Projekt edukacyjny "Kochamy naszą planetę",

 • Program edukacyjny "Tikowa pasja",

 • Program autorski "Poznaję uczucia",

 • Program MEN "Szkoła pamięta",

 • Innowacja "Technologia sprzymierzeńcem w nauczaniu języka angielskiego",

 • Projekt "Szkoła na Widelcu",

 • Projekt "Rzuceni na głęboką wodę" - uczniowie nurkowali na Jeziorze Płotki.

Przy Ośrodku działa Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych "Otwarte Serca", które skupia nauczycieli i rodziców dzieci. Stowarzyszenie wspierało i organizowało wiele imprez, które miały na celu promocję Ośrodka.

Wychowankowie w roku szkolnym 2019/2020 mieli możliwość skorzystania z różnych kół zainteresowań i udziału w zajęciach między innymi:

 • Pilskiego Teatru Tańca,

 • Chóru szkolnego,

 • Koła Tropicieli,

 • Grupy Wolontariatu,

 • Koła bowlingowego,

 • Koła rowerowego,

 • Koła Młodych Odkrywców,

 • Koła sportowego,

 • Koła zainteresowań - Nowe Technologie TIK,

 • Miejskich Rajdów Pieszych "Zagadkowe Miasto",

 • Zajęć metodą Weroniki Sherborne,

 • Zajęć sportowych na basenie.

Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy

Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy tworzy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy i Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kijaszkowie. W roku szkolnym 2019/2020:

 • realizowano zalecenia z orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych w zakresie edukacji wychowanków i ich codziennego funkcjonowania,

 • współpracowano z rodzicami wychowanków, a informacje przekazane przez rodziców były na bieżąco wykorzystywane w pracy z młodzieżą.

 • wychowankowie otrzymywali właściwe wsparcie w specjalistycznych zajęciach terapeutycznych w ich często trudnych sytuacjach życiowych i problemach na ścieżce edukacyjnej,

 • prowadzono Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne.

Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile

W roku szkolnym 2019/2020 w Zespole Szkół Gastronomicznych edukację kontynuowało 25 uczniów z niepełnosprawnością, a 3 uczniów ze szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy zakończyło edukację.

W czasie roku szkolnego zorganizowane zostały różne wyjścia do placówek, miejsc publicznych, gdzie uczniowie mogli uczestniczyć w integracji ze środowiskiem lokalnym. Uczniowie mieli możliwość spotkać się z doradcą zawodowym, uczestniczyć w zajęciach dodatkowych "Kreatywnym być", jak również w zajęciach teatralnych. W czasie zajęć z arteterapii uczniowie z niepełnosprawnością uczestniczyli w edukacji włączającej. Dzięki zajęciom mogli odwzorowywać od młodzieży w normie intelektualnej właściwe zachowania. W roku szkolnym 2019/2020 nauczyciele Zespołu Szkół Gastronomicznych podjęli kształcenie z zakresu pedagogiki specjalnej. Jeden z nauczycieli zakończył edukację z zakresu surdopedagogiki, jak również tyflopedagogiki. Dwóch nauczycieli kontynuuje studia podyplomowe.DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELISystem dopłat do doskonalenia i dokształcania nauczycieli funkcjonuje w celu zdobycia nowych, bądź uzupełnienia już posiadanych przez nauczycieli kwalifikacji. Z systemu dopłat mogą skorzystać nauczyciele, którzy chcą:

 • ukończyć kursy nadające kwalifikacje,

 • ukończyć studia licencjackie - jako drugi kierunek,

 • ukończyć studia magisterskie,

 • zdobyć na studiach podyplomowych dodatkowe kwalifikacje, w tym do nauczania drugiego przedmiotu na kierunkach zgodnych z potrzebami kadrowymi szkoły i placówki oraz powiatowych jednostek oświatowych,

 • poszerzyć wiedzę i umiejętności z prowadzonych zajęć poprzez udział w kursach, konferencjach, szkoleniach i warsztatach, których plany związane z doskonaleniem się i podnoszeniem kwalifikacji są zgodne z potrzebami szkół i placówek, w których pracują oraz potrzebami organu prowadzącego.

W roku szkolnym 2019/2020 na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano 189.686,29 zł. W tym na:

 • studia podyplomowe: 114.043,81 zł,

 • szkolenia i kursy doskonalące: 74.942,49 zł,

 • delegacje: 200,00 zł,

 • materiały szkoleniowe: 499,99 zł.

Łączna liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania wyniosła 642.SZKOŁY I PLACÓWKI NIEPUBLICZNEDOTACJE Z BUDŻETU DLA SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH w 2020 r.

13 492 849

+32,14%

do roku 2019


W Powiecie Pilskim do ewidencji szkół i placówek niepublicznych wpisanych jest łącznie 88 szkół i placówek, z czego:

 • 30 szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych,

 • 47 placówek niepublicznych, prowadzących działalność w formie kursów i szkoleń,

 • 11 szkół niepublicznych bez uprawnień szkół publicznych.


Dotacje z budżetu Powiatu Pilskiego w roku szkolnym 2019/2020 otrzymały:

 • II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO w Pile,

 • Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Pile,

 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Kształcenia „Nauka” w Pile,

 • Liceum Ogólnokształcące Centrum Kształcenia „Nauka” w Pile,

 • Technikum Zawodowe Centrum Kształcenia „ Nauka” w Pile,

 • Technikum "TEB Edukacja" w Pile,

 • Policealne Studium Zawodowe Centrum Kształcenia „Nauka” w Pile,

 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Pile,

 • Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych „Żak” w Pile,

 • Policealna Szkoła Opieki Medycznej „Żak” w Pile,

 • Studium Medyczne TEB Edukacja w Pile,

 • Policealna Szkoła TEB Edukacja w Pile,

 • Medyczna Policealna Szkoła „Cosinus” w Pile,

 • Zaoczna Policealna Szkoła „Cosinus” w Pile,

 • Zaoczna Policealna Szkoła „Cosinus I” w Pile,

 • Szkoła Podstawowa Specjalna w Pile.