EGZAMINY w roku szkolnym 2019/2020


EGZAMIN MATURALNYEgzamin maturalny - ogółem

Egzamin maturalny - język polski

Egzamin maturalny - matematyka

Egzamin maturalny - język obcy nowożytny

Niektóre uwagi i wnioski szkół wynikające z analizy egzaminów maturalnych oraz podjęte działania w celu ich poprawy:

 • systematycznie przeprowadzać analizę wyników egzaminów maturalnych (analiza ilościowa i jakościowa),

 • systematyczne przygotowywanie uczniów poprzez omawianie przykładowych zestawów maturalnych,

 • konieczność kształtowania umiejętności czytania ze zrozumieniem, szczególnie umiejętność rozumienia poleceń, przetwarzania odczytanych z tekstów informacji i ich poprawnego interpretowania i wykorzystania oraz weryfikacja uzyskanego wyniku rozwiązanego zadania,

 • na każdym poziomie nauczania, co semestr, należy przeprowadzać testy diagnozujące składające się z zadań typu maturalnego dotyczące przerobionego materiału,

 • organizować zajęcia dla uczniów z przedmiotów maturalnych ze szczególnym uwzględnieniem strategii rozwiazywania zadań zamkniętych i otwartych (zwiększenie liczby rozwiązywanych zadań otwartych), analizowania i poszukiwania metod rozwiązania zadania, eliminowania odpowiedzi błędnych, wykonywania obliczeń na kalkulatorze w celu unikania błędów rachunkowych,

 • organizować dodatkowe zajęcia np. kursy przygotowujące do egzaminu maturalnego lub inne stałe zajęcia fakultatywne z przedmiotów objętych egzaminem maturalnym,

 • podnosić poziom wiedzy i umiejętności merytorycznych i metodycznych nauczycieli poprzez zachęcanie ich do uczestnictwa w różnego rodzaju formach doskonalenia i dokształcania zawodowego np.: kursach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach, sympozjach, i innych formach aktualizujących i doskonalących warsztat pedagoga.EGZAMIN zawodowyEgzamin zawodowy - technika i branżowe szkoły I stopnia

Niektóre uwagi i rekomendacje szkół wynikające z analizy egzaminów zawodowych:

 • powtarzać w sposób permanentny materiał nauczania,

 • przeprowadzać testy działowe, analizować je i utrwalać zagadnienia trudne,

 • przeprowadzać i analizować próbne testy na wzór egzaminów zawodowych,

 • zwiększać liczbę ćwiczeń kształcących umiejętności, które na egzaminie wypadły najsłabiej,

 • kształcić umiejętności pracy z arkuszami egzaminacyjnymi,

 • kontynuować prowadzenie zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych i wyrównawczych,

 • zwiększyć liczbę ćwiczeń kształcących umiejętności, które na egzaminie wypadły najsłabiej,

 • zwiększać liczbę godzin na zagadnienia często pojawiające się na egzaminach,

 • przeanalizować wpływ nauczania zdalnego.